KLASA: 110-01/21-01/18

URBROJ: 2170-56-01-21-05

Rijeka, 17. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 17. lipnja 2021. godine, objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU

kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika multimedijske skupine predmeta

 

Povjerenstvo je odlučilo da se provjera kandidata sastoji od dva dijela: pisane provjere kandidata (testiranja) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

 

Testiranje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a provodi se 120 min.

Testiranje će se provoditi iz nastavnog sadržaja multimedijske skupine predmeta: Zvuk, Video, Animacija, Medijske prezentacije, Medijski projekti

Izvori za pripremu znanja: https://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_82_1995.html

 

Raspored rješavanja:

Prvo se rješava teorijski dio ispita, a nakon toga praktični.

Raspodjela vremena prvog i drugog dijela nije zadana, kandidat slobodno određuje vrijeme rješavanja u okviru zadanog vremena.

 

Na usmeni razgovor (intervju) koji traje 20 minuta ima pravo kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova. Razgovorom se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi, socijalne vještine, sposobnost izražavanja, intelektualna sposobnost i motivacija za rad.

 

 Termin testiranja odrediti će se naknadno, a biti će objavljeno najmanje 5 dana prije testiranja.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

Priloženi dokumenti:

nastavnik multimedije – obavijest o sadržaju testiranja