KLASA: 110-01/21-01/12

URBROJ: 2170-56-01-21-07

Rijeka, 24. lipnja 2021.

 

Sukladno čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15.)

na mrežnoj stranici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka (dalje u tekstu: Škole) objavljuje se

 

 

O B A V I J E S T

o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja Škole

 

 

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Škole, Školski odbor donio je Odluku o imenovanju ravnatelja Škole (KLASA: 003-06/21-01/15, URBROJ: 2170-56-08-21-03) od 2. lipnja 2021. kojom imenuje Radenka Bradića, dipl. ing. za ravnatelja Škole na rok od 5 godina. Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena u zakonskom roku od 15 dana od dostave zahtjeva za suglasnošću, pa se smatra da je suglasnost dana. U skladu s navedenim, Odluka o imenovanju Radenka Bradića za ravnatelja Škole stupila je na snagu 24. 6. 2021.

 

 

Ravnatelj

Radenko Bradić, dipl. ing., v.r.