Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon pribavljene suglasnosti upravnog odjela za obrazovanje Primorsko-goranske županije od 3. 12. i 9. 12. 2021. i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:602-03/21-07/00354, URBROJ: 533-05-21-0002 od 21. rujna 2021. i KLASA:602-03/21-07/00354 URBROJ: 533-05-21-0004 od 10. studenog 2021.), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), objavljuje N A T J E Č A J za radno mjesto

NASTAVNIK/ICA STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA:

Medijske prezentacije – 3 sata nastave tjedno

Web sadržaji – 7 sati nastave tjedno

Web projekti – 8 sati nastave

  • – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 18 sati nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena