Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 26. srpnja 2022. (KLASA: 602-03/22-04/17, URBROJ: 2170-05/13-22-2), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 29. kolovoza 2022. godine objavljuje

 N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. NASTAVNIK/ICA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA

– 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 17 sati nastave tjedno, odnosno ukupno 33 sata tjedno

Natječaj za nastavnika kemijske grupe predmeta-određeno nepuno