Temeljem čl. 100 Statuta Prirodoslovne i grafičke Škole Rijeka, dana 22. studenog 2022. ravnatelj donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke o održavanju nastave na daljinu

Poništava se Odluka o održavanju nastave na daljinu KLASA: 602-A2122-41fi1, URBROJ: 2170-43-22-01 donesena 21. studenog 2022., kojom je bilo određeno da će se nastava dana 23. studenog 2022. održavati na daljinu.

Ravnatelj
Radenko Bradić, dipl. ing.

 

Odluka u prilogu.

odluka o ponistenju odluke o nastavi na daljinu