Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka proaktivna je, humanitarno orijentirana, projektno angažirana suvremena škola koja u svim područjima svoga djelovanja stremi najvišim postignućima. Nizom aktivnosti i projekata škola se povezuje s brojnim udrugama, volonterima, donatorima u lokalnoj zajednici, zatim na državnoj razini s nadležnim ministarstvom i pripadajućim agencijama, u međunarodnoj suradnji, kao i s projektima Europske unije u okviru odgoja i obrazovanja.

Povijest škole govori u prilog tome jer se još davne 1998. godine škola uključila u projekt Ekoškole te u projekt GLOBE, da bi uskoro bila među prvima u Hrvatskoj koja je počela upisivati tada potpuno novi program za kvalifikaciju ekološkoga tehničara. Zadani pravac razvoja i uvođenja novih programa kasnije se nastavio programima za web dizajnera, medijskoga tehničara, prirodoslovnu gimnaziju i, prije dvije godine, intermedijskoga fotografa.

Kako bismo nastavili s uspješnom praksom uvođenja novih modernih programa i osiguranja prostornih i materijalnih uvjeta za odvijanje kvalitetne praktične i stručne nastave, škola kontinuirano ulaže u opremanje i uređivanje kemijskih i bioloških laboratorija, specijaliziranih praktikuma informatike, fotografije, videa, zvuka, te grafičke radionice.

Sve navedeno osiguravamo uskom suradnjom sa svim potencijalnim partnerima ̶ od gospodarstvenika, udruga, ustanova i institucija, gdje na paritetnoj osnovi kroz partnerski odnos osmišljavamo, planiramo i realiziramo zajedničke projekte. Recentni rezultat takve suradnje potpuna je obnova kemijskoga laboratorija i ponovno pokretanje stipendiranja učenika od strane INA-e Rafinerije nafte, kao i izgradnja i opremanje novoga foto i video studija u suradnji s MZO-om na zajedničkom projektu stvaranja kurikuluma za četverogodišnji program zanimanja fotograf.

Naši se učenici natječu na svim razinama školskih natjecanja od županijskih do državnih i međunarodnih, od kojih posebno naglašavamo uspjehe u strukovnim područjima kemije i grafike, gdje smo u kontinuitetu osvajali visoka mjesta na državnim natjecanjima.

Izuzetno smo zapaženi na Lidranu u literarnom, scenskom i novinarskom izrazu. Naš školski list "Kamen mudrosti-kamen ludosti" tradicionalno je među najboljima na županijskoj i državnoj razini. Posebnim ga čini što je u potpunosti proizvod naših učenika, kako novinarski, tako i po pitanju grafičke pripreme, tiska, fotografije i grafičke dorade.

Sudjelovali smo u nizu EU projekata kao partneri sa srodnim školama iz cijele Hrvatske. Među ostalim, cilj je našega daljnjeg rada i osigurati kontinuirano apliciranje na Erasmus + i srodne programe kako bismo omogućili našim učenicima i nastavnicima međunarodnu razmjenu iskustava.

Sve nabrojane aktivnosti imaju zajednički cilj ̶ učiniti našu školu mjestom gdje će svi sudionici u obrazovnom procesu, od učenika, roditelja i nastavnika, pronaći prostor za napredak, kreativnost, suradnju, te nadasve kvalitetan i efikasan rad.

Sve navedeno osigurat će se i kontinuiranim praćenjem novih tehnoloških dostignuća, kako u domeni tržišta rada, tako i u domeni obrazovanja.

 

 

Ravnatelj
Radenko Bradić,dipl. ing.