Članovi Školskog odbora

  1. BARBARA SMILOVIĆ, predstavnica Nastavničkog vijeća – predsjednica
  2. IVANA MARIN-GARAC (od 6.02.2020.), predstavnica Nastavničkog vijeća – zamjenica predsjednice
  3. BRANKO ŠKROBONJA, predstavnik osnivača
  4. IVO MATIĆ, predstavnik osnivača
  5. ĐURO DRAGOSAVAC, predstavnik osnivača
  6. DARKO MATIJAŠEVIĆ, predstavnik radnika
  7. ANJA DEL VECHIO, predstavnica Vijeća roditelja

Mandat članovima Školskog odbora traje 4 godine počev od 11. travnja 2017.

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Ovlasti Školskog odbora, izbor članova, način rada uređeni su odredbama čl. 118.-123. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17),  te čl. 29 do 58 Statuta Škole i svih njegovih izmjena. Školski odbor ima Poslovnik o radu Školskog odbora.

Školski odbor imenuje i razrješuje ravnatelja Škole, daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja Škole, donosi opće akte na prijedlog ravnatelja Škole, donosi školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole, donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje, donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja, na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost, odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, osniva udruge učenika, uz suglasnost osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole, odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 20.000,00 do 90.000,00 kn, odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o izvođenju investicijskih radova (temeljem provedenih postupaka javne nabave) vrijednosti do 90.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača odlučuje o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti preko 90.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača odlučuje o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost, predlaže osnivaču statusne promjene, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi, razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada, bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole, imenuje komisije za provođenje postupka upisa učenika u prve razrede Škole, obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Školski odbor ima sedam članova. Jedan član iz reda radnika škole, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika, jedan člana iz reda roditelja, a tri člana imenuje osnivač.

Mandat članova Školskog odbora traje od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika.

Školski odbor radi na sjednicama koje se u žurnim slučajevima mogu održati i elektronskim putem. U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole. Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog odbora. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati sindikalni povjerenik, bez prava glasa. Knjižničar Škole sudjeluje u radu Školskog odbora kada to tijelo raspravlja i odlučuje o radu knjižnice, bez prava glasa.

Zapisnici sa sjednica Školskog odbora
Priloženi dokumenti:
PGSRiSO 1.KonstituirajucaSjednica.pdf
PGSRiSO 2.sjednica.pdf
PGSRiSO 3.sjednica.pdf
PGSRiSO 4.sjednica.pdf
PGSRI SO 5. sjednica.pdf
PGSRI SO 6. sjednica.pdf
PGSRI SO 7. sjednica.pdf
PGSRI SO 8.sjednica.pdf
PGSRi SO 9. sjednica.pdf
PGSRi SO 10. sjednica.pdf
PGSRi SO 11. sjednica.pdf
PGSRi SO 12.sjednica.pdf
PGSRi SO 13. sjednica.pdf
PGSRi SO 14. sjednica.pdf
PGSRi SO 15. sjednica.pdf
PGSRi SO 16.sjednica.pdf
PGSRi SO 17.sjednica.pdf
PGSRI SO 18.sjednica.pdf
PGSRI SO 19.sjednica.pdf
PGSRI SO 20.sjednica.pdf
PGSRI SO 21. sjednica.pdf
PGSRI SO 22. sjednica.pdf
PGSRI SO 23. sjednica.pdf
PGSRI SO 24. sjednica.pdf
PGSRI SO 25. sjednica.pdf
PGSRI SO 26. sjednica.pdf
PGSRI SO 27. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 28. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 29. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 30. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 31. e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 32e-sjednice.pdf
33.sjednica-converted.pdf
zapisnik školskog odbora 34.e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika 35.e-sjednica.pdf
izvod zapisnika sa 36. sjednice.pdf
IZVOD iz zapisnika skolskog odbora 37e sjednica.pdf
IZVOD iz zapisnika skolskog odbora 38e-sjednica.pdf
zapisnik školskog odbora 39.e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika – 40e-sjednica.pdf
IZVOD zapisnika skolskog odbora 41e-sjednice.pdf
PGSRI SO 42.e-sjednica.pdf
PGSRI SO 43.e-sjednica.pdf
44 sjednica – zapisnik skolskog odbora 44 sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 45e-sjednica.pdf
zapisnik Skolskog odbora 46e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 47e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 48 e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 49.e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 50.e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika sa 51 sjednice.pdf
Zapisnik 52 e sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 53e-sjednica.pdf
IZVOD iz zapisnik skolskog odbora 54e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 55e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 56sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 57e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 58e-sjednica.pdf
Izvod iz zapisnika skolskog odbora 59e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 61e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika 60 sjednica (1).pdf
zapisnik skolskog odbora 61 esjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 62 esjednica.pdf
IZVOD zapisnik 63 e-sjednica.pdf
zapisnik Skolskog odbora 64 esjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 65e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 66 e sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 67e-sjednica.pdf
IZVOD IZ Zapisnika 68 sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 69e-sjednice.pdf
zapisnik skolskog odbora 70e-sjednica.pdf
Izvod iz zapisnika školskog odbora 71.e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 72 e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 73e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 74e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 75e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 76e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 77e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 79e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 80e-sjednica.pdf

Odluke
Priloženi dokumenti:
55 e-sjednica Odluka o odabiru.pdf
56 sjednica Odluke.pdf
57e-sjednica Odluka – suglasnosti za nabavu.pdf
58 e-sjednica – Odluka – Iizmjene plana nabave.pdf
59e-sjednica Odluka usvajanju fin.izvještaja za 2019.pdf
61 e-sjednica.pdf
60sjednica Odluka o odabiru ponuditelja za samoposluzne aparate.pdf
60sjednica Odluka o raspisivanju natjecaja i imenovanju Povjerenstva.pdf
60sjednica Odluka o troskovima skolovanja.pdf
Odluka o usvajanju prijedloga nacina pokrica manjka i koristenja prenesenog viska.pdf
Odluka 62 sjednica suglasnosti za nabavu.pdf
Odluke 63 esjednica.pdf
Odluka utvrduje se Proscisceni tekst Statuta.pdf
odluka – prijedlog izmjene financijskog plana 2020..pdf
2020 – I IZMJENE I DOPUNA STATUTA.docx
financijski plan i izvjesce.pdf
Odluke o visini troskova skolovanja.pdf
suglasnosti za zaposljavanje.pdf
Odluka o donosenju Godisnjeg plana i sk kurikuluma.pdf
Odluka o odabiru osiguratelja.pdf
Odluka o prihvacanju izvjesca ravnatelja.pdf
Prijedlog II izmjena Statuta.pdf
Suglasnost za zaposljavanje TP.pdf
odluka o usvajanju II rebalansa fin plana za 2020.pdf
Izmjene i dopuna Statuta.pdf
Odluka kojom se utvrdjuje se Procisceni tekst Statuta.pdf
Odluka o raspisivanju natjecaja za kantinu.pdf
Odluka o usvajanju financijskog plana i plana nabave za 2021.pdf
Odluka o Povjerenstvu za popis imovine 2020.pdf
Odluka o povjerenstvu za godisnji otpis knjizne grade.pdf
Objavljen Plan nabave 2021.docx
Odluka -umanjenje racuna kantina.pdf
Odluka – suglasnosti za nabavu ibix i igepa.pdf
Odluka – izmjene i dopune Pravilnika o nacinu zaposljavanja.pdf
Odluke sa 76e-sjednice.pdf
Odluke sa 77esjednice.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata 2020.pdf
Prijedlog odluke o troskovima skolovanja.pdf
Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – Svetlana Miskic.pdf

Pozivi na sjednice Školskog odbora
Priloženi dokumenti:
SO Poziv na 1. sjednicu.pdf
SO Poziv – 2. e-sjednica.pdf
SO Poziv – 3. e-sjednica.pdf
SO Poziv na 4. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 5. sjednicu.pdf
SO Poziv 6 .e-sjednica.pdf
SO Poziv 7. e-sjednica.pdf
SO Poziv – 8. e-sjednica.pdf
SO Poziv na 9. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 10. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 11. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 12. e-sjednicu.pdf
SO Poziv – 13. sjednica.pdf
SO Poziv na 14. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 15. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 16. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 17. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 18. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 19. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 20. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 21.sjednicu.pdf
SO Poziv na 22. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 23. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 24. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 25. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 26. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 27. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 28. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 29. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 30. e-sjednicu.pdf
SO Poziv na 31. e-sjednicu.pdf
SO poziv na 33 sjednicu.pdf
SO poziv na 34 sjednicu.pdf
Poziv na 35. e-sjednicu Izmjene plana nabave.pdf
Poziv na 36. e-sjednicu.pdf
poziv na 37. e-sjednicu.pdf
poziv na 39.e-sjednicu .pdf
Poziv na 40-sjednicu.pdf
Poziv na 41 e-sjednicu.pdf
Poziv – 42. e-sjednicu.pdf
SO poziv na 43. e-sjednicu.pdf
Poziv na 44 sjednicu.pdf
Poziv na 45 sjednicu.pdf
Poziv na 46 e-sjednicu.pdf
Poziv na 47e-sjednicu.pdf
Poziv na 47. e-sjednicu.pdf
Poziv na 48-e-sjednicu.pdf
Poziv – 49 e-sjednicu.pdf
poziv 51. sjednica.pdf
Poziv – 52. e-sjednicu.pdf
poziv 53 e-sjednica.pdf
poziv 54e-sjednica.docx
poziv 55e-sjednica.docx
poziv 56sjednica.docx
Poziv na 57e-sjednicu.pdf
Poziv na 58e-sjednicu.pdf
Poziv na 59e-sjednicu.pdf
poziv 60 sjednica.docx
poziv 61e- sjednica.docx
Poziv na 62e-sjednicu.docx
Poziv na 63 esjednicu.pdf
Poziv na 64 e-sjednicu.pdf
poziv.pdf
Poziv na 66e-sjednicu.pdf
poziv na 67e-sjednicu.pdf
POZIV 68 SJEDNICA.pdf
poziv 69 e- sjednica.pdf
poziv 70e- sjednica.pdf
72 e sjednica poziv.pdf
poziv na 73e-sjednicu.pdf
web poziv na 74e-sjednicu.pdf
poziv na 75e-sjednicu.pdf
poziv na 76e-sjednicu.pdf
77e-sjednica.pdf
poziv na 78e-sjednicu.pdf