Članovi Školskog odbora

Članovi Školskog odbora kojem mandat počinje 12. 4. 2021. i traje 4 godine su:

Ime i prezime Tijelo koje je imenovalo Datum imenovanja
Ivana Marin-Garac Nastavničko vijeće 26.02.2021.
Goran Gotlibović Nastavničko vijeće 26.02.2021.
Anja Del Vechio

Aleksandra Fanuko Vatta

Vijeće roditelja 2.03.2021.-3.10.2022.,

od 4.10.2022.

Tanja Šego Miketa Skup radnika 17.03.2021.
Đuro Dragosavac Osnivač PGŽ 12.04.2021.
Ivo Matić Osnivač PGŽ 12.04.2021.
Petar Petrinić Osnivač PGŽ 12.04.2021.

 

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Ovlasti Školskog odbora, izbor članova, način rada uređeni su odredbama čl. 118.-123. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17),  te čl. 29 do 58 Statuta Škole i svih njegovih izmjena. Školski odbor ima Poslovnik o radu Školskog odbora.

Školski odbor imenuje i razrješuje ravnatelja Škole, daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja Škole, donosi opće akte na prijedlog ravnatelja Škole, donosi školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole, donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje, donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja, na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost, odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, osniva udruge učenika, uz suglasnost osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole, odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 20.000,00 do 90.000,00 kn, odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o izvođenju investicijskih radova (temeljem provedenih postupaka javne nabave) vrijednosti do 90.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača odlučuje o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti preko 90.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača odlučuje o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost, predlaže osnivaču statusne promjene, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi, razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada, bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole, imenuje komisije za provođenje postupka upisa učenika u prve razrede Škole, obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Školski odbor ima sedam članova. Jedan član iz reda radnika škole, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika, jedan člana iz reda roditelja, a tri člana imenuje osnivač.

Mandat članova Školskog odbora traje od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika.

Školski odbor radi na sjednicama koje se u žurnim slučajevima mogu održati i elektronskim putem. U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole. Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog odbora. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati sindikalni povjerenik, bez prava glasa. Knjižničar Škole sudjeluje u radu Školskog odbora kada to tijelo raspravlja i odlučuje o radu knjižnice, bez prava glasa.

Odluke
Priloženi dokumenti:
2023. 43. sjednica Odluke 43. sjednica