OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE ŠKOLE

Dana 30. 4. 2021. na mrežnim stranicama škole i u Narodnim novinama objavljen je natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole.

Na temelju članka 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi (NN br., 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 136/14.,-RUSRH.,152/14., 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20), članka 85. Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka KLASA: 003-06/21-01/11, URBROJ: 2170-56-08-21-02 donijete na 2. sjednici održanoj 26. 4. 2021., Školski odbor Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka,raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice  Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnoga suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz  članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranoga jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Kandidati za ravnatelja/icu dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
– vlastoručno potpisanu pisanu prijavu za natječaj
– životopis
– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o radnom iskustvu – potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
– dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje –  potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
– dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit) ili dokaz da je osoba oslobođena polaganja stručnog ispita sukladno članku 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
– dokaz o stjecanju pedagoško-psihološkog obrazovanja/pedagoških kompetencija (za kandidate koji su bili u obvezi stjecanja istoga sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
– program rada za mandatno razdoblje.

Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija koje se vrednuju sukladno odredbama čl. 87 i 88 Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a dokazuju se na sljedeći način:

  1. Poznavanje stranoga jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranoga jezika, diplomom, odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem, odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika, odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranoga jezika o završenom stranom jeziku te razini, tj. stupnju poznavanja stranoga jezika.
  2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informatike, o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informatike.
  3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. broj 121/17, 98/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N.broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. broj 157/13, 152/14, 32/20)   dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici škole www.ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr i www.pgsri.hr

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu škole: PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka s naznakom „Za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  – NE OTVARATI“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pozvani na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje sukladno članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnoga natječaja za imenovanje ravnatelja škole, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će pisano biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednica Školskog odbora

Ivana Marin-Garac, prof.

 

Priloženi dokumenti:

Natječaj za imenovanje ravnatelja