KLASA: 112-02/22-01/08
URBROJ: 2170-43-22-02
Rijeka, 2. svibnja 2022.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 29. travnja 2022., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 2. svibnja 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J za radno mjesto
1. SPREMAČ/SPREMAČICA- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene privremeno odsutne radnice

Natjecaj-spremac_spremacica na odredeno