KLASA: 110-01/21-01/16

URBROJ: 2170-56-01-21-07

Rijeka, 24. lipnja 2021.

 

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. lipnja 2021. godine objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme od 4. lipnja 2021.

 

Poziva se kandidatkinja IRIS ŠODA da pristupi testiranju koje će se održati dana 30. lipnja 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, u učionici G1. Razgovor (intervju) biti će održan istoga dana nakon što povjerenstvo utvrdi rezultate testiranja.

 

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) bez koje neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Nakon obavljenog testiranja kandidata Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju bodovima od 0 do 100%. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova. Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu). Rezultat testiranja kandidatima će biti predočen odmah po utvrđivanju rezultata i razgovor (intervju) sa Povjerenstvom biti će obavljen isti dan.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, socijalne vještine, sposobnost izražavanja, intelektualnu sposobnost, motivaciju za rad na radnom mjestu za koje je objavljen natječaj.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata