Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 11. studenog 2021. godine slijedeću

OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE

 kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta Fotografska produkcija i Fotografska postprodukcija na određeno nepuno radno vrijeme (KLASA: 110-01/21-01/29, URBROJ:2170-56-01-21-02) od 22. listopada 2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su dostavili potpunu i pravovremenu prijavu kako slijedi:

 Pregledom prijava utvrđeno je da kandidati nemaju odgovarajuću vrstu obrazovanja određenu Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije Intermedijski fotograf.  Člankom 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka određeno je da ako se na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, provjera kandidata koji ne ispunjavaju uvjete provesti će se u skladu s Pravilnikom.

 Člankom 107. st. 12 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi određeno je da ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 105 Zakona o odgoju i obrazovanju, natječaj će se ponoviti u roku od 5 mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa temeljem ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava uvjete.

 Slijedom navedenog, radni odnos temeljem ovog natječaja može se zasnovati na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaj u roku od 5 mjeseci.

 Pozivaju se kandidati: 1. Ivana Kutni Mihić

                                        2. Ana Paris 

Testiranje će se održati dana 26. studenog 2021. u 10,30 u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, učionica G2, a razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju biti će održan isti dan nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

 Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) bez koje neće moći pristupiti testiranju (postupku vrednovanja). Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. Nakon što Povjerenstvo utvrdi identitet kandidata, započet će se s testiranjem. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Nakon obavljenog testiranja kandidata Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju bodovima od 0 do 100%. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Sadržaj i način testiranja te literatura za pripremu, objavljena je na mrežnim stranicama škole 4. studenog 2021.

Poziv na testiranje-Fotografska produkcija i Fotografska postprodukcija i postprodukcija