KLASA: 602-07/18-01/01
URBROJ: 2170-56-07-18-01
Rijeka, 11.listopada 2018.

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58,  51000 Rijeka, dana 11. listopada 2018. objavljuje

N A T J E Č A J
za prijavu i upis polaznika u program obrazovanja odraslih u školskoj godini 2018./2019.

program kvalifikacije i prekvalifikacije u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje za zanimanje FOTOGRAF

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

–    Svjedodžbu o završenoj školi
–    Svjedodžbe o završenim razredima
–    Domovnicu
–    Rodni list
–    Dvije fotografije

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2018.

Prijave se obavljaju u administraciji škole, na adresi Vukovarska 58, Rijeka.
Informacije o upisu možete dobiti na telefon:
–   Administracija: 675-732; 099 2680 668
–   e-mail adresa: pgsri@hi.t-com.hr

Broj polaznika:  do 20

Početak nastave: po dogovoru sa voditeljem obrazovanja

Rijeka,  11. listopada 2018.

 

NIŽE MOŽETE PREUZETI ORIGINALNI DOKUMENT

 

Priloženi dokumenti: