Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 9. ožujka 2022. (KLASA: 602-03/21-04/8, URBROJ: 2170-05/13-22-16), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 14. travnja 2022. godine objavljuje

 N A T J E Č A J za radno mjesto

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE

– 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj za nastavnika/cu matematike